Televizní vysílání i-Vysočina.cz

Nemocnice Jihlava

Adresa zařízení:
Vrchlického 4630/59, 586 33 Jihlava
GPS: 49°23'51.331"N, 15°34'15.156"E

Kontakt: +420 567 157 111
Web: http://www.nemji.cz/

Nemocnice Jihlava je příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina, která poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče a lékárenská činnost. Organizace provádí vědeckou, vzdělávací a informační činnost ve zdravotnictví, jíž se zejména rozumí provádění klinického hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky, vědecko-výzkumná činnost, pregraduální výchova zdravotnických pracovníků, postgraduální a kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a zajištění činnosti odborné knihovny. Mezi doplňkové činnosti patří zkoušky stability u zdrojů ionizujícího záření, provozování hostinské činnosti pro osoby, které nejsou pacienty ani zaměstnanci organizace, sterilizaci zdravotnických prostředků a materiálu, nákup a prodej zboží, praní a opravy prádla, technické činnosti v dopravě.
Nemocnice poskytuje služby především občanům kraje Vysočina, ale také občanům ostatních krajů a států. Nemocnice Jihlava spolupracuje se všemi nemocnicemi v kraji Vysočina a také s významnými zdravotnickými zařízení mimo kraj, např. pražskými a brněnskými fakultními nemocnicemi.
Strategií organizace je zajištění dominantního postavení nemocnice v poskytování základní a specializované péče v rámci kraje Vysočina při vyrovnaném hospodaření nemocnice, kvalitně poskytovaná zdravotní péče i ostatní služby, spokojení odborníci pro zajištění kvality péče a výchova a vzdělávání zdravotnických pracovníků.


Nemocnice Třebíč

Adresa zařízení:
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
GPS: 49°12'43.91"N, 15°53'21.959"E

Kontakt: +420 568 809 111
Web: www.nem-tr.cz

Nemocnice Třebíč je příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina. Poskytuje ambulantní a lůžkovou základní, specializovanou diagnostickou a léčebnou zdravotní péči. Zároveň provozuje lékárenskou činnost. V rámci doplňkové činnosti je nemocnice oprávněna pronajímat nemovitý majetek, provozovat hostinskou a ubytovací činnost pro osoby, které nejsou pacienty ani zaměstnanci, nakupovat a prodávat zboží. Se svojí více jak stoletou tradicí patříme k významným poskytovatelům zdravotní péče v kraji Vysočina.
Přímá spádová oblast výrazně překračuje 110 tisíc obyvatel. Kromě hlavního areálu disponuje dvěma detašovanými pracovišti – v Moravských Budějovicích a Třebíči (na ulici Družstevní).
Cílem nemocnice je neustálé zkvalitňování nabízených služeb, tak aby byla naplňována dlouhodobá vize: Nemocnice Třebíč - Partner Vašeho zdraví.

REKLAMA

Nemocnice Nové Město na Moravě

Adresa zařízení:
Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
GPS: 49°33'36.895"N, 16°3'46.206"E

Kontakt: +420 566 801 111
Web: www.nnm.cz 

Nemocnice Nové Město na Moravě je příspěvková organizace zřizovaná krajem Vysočina. Poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče a lékárenská činnost a dopravní zdravotní služba. Organizace je oprávněna v rámci doplňkové činnosti vykonávat nákup a prodej zboží, hostinskou činnost, pronájem movitých věcí, zemní práce a práce mechanizačními prostředky, vedení účetnictví a činnost účetních poradců, poskytování ubytovacích služeb a pořádání kulturních akcí. Nemocnice má v síti zdravotnických zařízení kraje nezastupitelnou roli, neboť poskytuje péči pacientům celé východní části kraje Vysočina, která je charakteristická drsnými klimatickými podmínkami a ztíženou dopravní dostupností v zimních měsících (okres Žďár nad Sázavou, Polička a její okolí, spádovost léčebny TRN pro většinu Moravy).
Nemocnice dobře spolupracuje s celým privátním sektorem v dané oblasti, vzniklé problémy jsou vždy konstruktivně řešeny. Historicky setrvává spolupráce se zdravotnickými zařízeními v Brně a je zcela bezproblémová a ke spokojenosti pacientů.
Vedení nemocnice pokračuje v nastavené koncepci rozvoje zdravotnického zařízení. Oblast poskytované péče charakterizuje další zvyšování kvality (certifikace, akreditace). Péče by měla být poskytována na vysoké odborné a etické úrovní a rovněž by takto měla být pacienty vnímána.


Nemocnice Havlíčkův Brod

Adresa zařízení:
Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod
GPS: 49°36'32.728"N, 15°34'14.464"E

Kontakt: +420 569 472 111
Web: www.onhb.cz 

Nemocnice Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina. Poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče, lékárenská činnost a prodej krve a krevních derivátů, dále provádí praní prádla pro potřeby svého provozu a pro jiná zdravotnická zařízení i jiné subjekty. Nemocnice se dále věnuje vědecké, vzdělávací a informační činnosti ve zdravotnictví včetně klinického hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky, vědecko-výzkumnou činnost, podílí se na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání zdravotnických pracovníků a provozuje odbornou lékařskou knihovnu. Mezi doplňkové činnosti patří provozování hostinské činnosti pro osoby, které nejsou pacienty ani zaměstnanci organizace, sterilizaci zdravotnických prostředků a materiálu, nákup a prodej zboží.
Nemocnice Havlíčkův Brod je poskytovatelem lůžkové i ambulantní zdravotní péče pro občany kraje Vysočina i pacienty ze sousedících oblastí Středočeského a Pardubického kraje. V následujícím období bude nemocnice usilovat minimálně o udržení dlouhodobě vysokého kreditu jak v oblasti odborné, tak i z hlediska přístupu personálu k pacientům. Nemocnice si klade za cíl poskytovat co nejkomplexnější služby pro pacienty a v odbornostech, ve kterých dlouhodobě vykazuje nadprůměrnou úroveň se dále profilovat jako oddělení, která v některých specializovaných činnostech budou mít i nadále nadregionální význam. Týká se to zejména dětského oddělení, ortopedicko-traumatologického oddělení, některých subspecializací chirurgie (onkochirurgie, cévní chirurgie), péče o traumata, radiodiagnostického oddělení (zejména angiografie), oddělení nukleární medicíny a dalších.


Nemocnice Pelhřimov

Adresa zařízení:
Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov
GPS: 49°26'0.67"N, 15°13'47.241"E

Kontakt: +420 565 355 111
Web: www.hospital-pe.cz 

Nemocnice Pelhřimov je příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina. Předmětem hlavní činnosti je ambulantní a lůžková základní a specializovaná diagnostická i léčebná péček, nezbytná preventivní péče, lékárenská činnost, dopravní zdravotní služba, praní prádla a jeho opravy, hostinská činnost, zajištění činnosti odborné knihovny, realizace vzdělávacích aktivit a shromažďování, třídění a skladování odpadu.
Rozsah spádovosti je dán rozlohou bývalého okresu Pelhřimov, přibližně 80 tis. obyvatel. V některých oborech (porodnice, dětské, ortopedie, urologie, hematologie) je spádovost minimálně 100 tis. obyvatel (Vlašim, Telč, Tábor, Benešov, Jindřichův Hradec).
V rámci kraje Vysočina nemocnice spolupracuje v diagnostické a léčebné péči především s pracovištěm onkologie v Nemocnici Jihlava, Psychiatrickou léčebnou Jihlava, ale i s ostatními lůžkovými pracovišti v oborech, které nemocnice neprovozuje. V rámci specializační přípravy lékařů je spolupráce nejužší s Nemocnicí Jihlava a Psychiatrickou léčebnou Jihlava. Mimoregionálně nemocnice spolupracuje nejvíce se specializovanými pracovišti v Praze, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Brně.
Hlavním cílem nemocnice je zajistit pro občany spádové oblasti kvalitní preventivní, diagnostickou, léčebnou a následnou péči odpovídající 21. století při respektování možností financování a spolupráce s ostatními zdravotnickými pracovišti.


Nemocnice sv. Zdislavy

Adresa zařízení:
Mostiště 93, 594 01 Velké Meziříčí
GPS: 49°23'28.561"N, 16°0'29.463"E

Kontakt: +420 566 522 451, +420 566 522 452, +420 566 522 453
Web: www.nszmostiste.cz

Nemocnice sv. Zdislavy, a. s. je nestátní zdravotnické zařízení, akciová společnost. Poskytuje následující služby: lůžkovou péči v oborech interní lékařství, chirurgie, traumatologie a v léčebně dlouhodobě nemocných, ambulantní péče v oborech interní lékařství, chirurgie, TBC a respirační nemoci, kardiologie, diabetologie, gastroenterologie, ortopedie, klinická onkologie, neurologie, urologie, klinická biochemie a hematologie, radiodiagnostika, provozování denního stacionáře.
Nemocnice má sídlo v budovách pavilonového typu . Počet a struktura lůžek je následující: LDN 57 lůžek, akutní: chirurgie - 25 lůžek, ortopedie - 20 lůžek, interna - 25 lůžek, JIP chirurgická - 6 lůžek, JIP interní - 5 lůžek,
Spádovost činí cca 60 tis. pojištěnců, z regionu Velké Meziříčí, Velká Bíteš, Křižanov, Měřín. Zdravotnické zařízení spolupracuje s okolními nemocnicemi - Jihlava, Třebíč, Nové Město na Moravě a s Domem zdraví ve Velkém Meziříčí.