strakoniceTřetí fáze rekonstrukce Velkého náměstí ve Strakonicích se chýlí ke konci. Do 18. prosince 2010 by měla být průjezdná ulice Lidická a do Nového roku bude vyklizeno staveniště, aby mohl být zaručen bezpečný pohyb chodců i vozidel. To vše samozřejmě s ohledem na vývoj počasí.

Případné vady či nedodělky se budou napravovat jakmile skončí zimní období. Na velkém kontrolním dnu v úterý 14. prosince a při následném jednání se takto dohodli zástupci města s dodavatelskou firmou.

Podle smlouvy mají být stavební práce ve třetí fázi první etapy Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor dokončeny 18. prosince 2010. Dodavatel požádal o prodloužení lhůty do konce roku. Během provádění rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Lidická a Sokolovská se totiž řešila souběžnost prací mezi jednotlivými zhotoviteli a investory (EUROVIA a.s, TST Strakonice a.s. a O2 Telefonica). Celé staveniště bylo rozděleno na dvě části a jednotlivé subjekty se pak na přidělených místech staveniště střídaly, aby docházelo k co nejmenším časovým ztrátám a bylo možné stavbu kompletně dokončit. „I přesto došlo k posunutí stavebně montážních činností v takovém rozsahu, který se ukazuje jako kritický,“ zdůvodňuje žádost o prodloužení termínu společnost Eurovia CS a.s.

Během stavby byly navíc provedeny některé původně neplánované práce většího rozsahu. Ty také měly časový dopad na termín dokončení fáze C. „Jedná se například o propojení nového kanalizačního sběrače v ulici Lidická se stávajícím v ulici Sokolovská a také o prezentaci obrysu Pražské brány v komunikaci formou speciálního předláždění,“ říká stavební technik Oldřich Švehla. Dále je to pokládka bílé dlažby na přechodu pro chodce u Fontány a úprava vjezdu k bytovému domu v ulici Sokolovská. Tyto vícepráce navýšily cenu díla o 310 tisíc korun.

Rada města žádost zhotovitele na svém 3. jednání podpořila za předpokladu, že hlavní stavební práce budou dodělány tak, aby od 18. prosince byla zprůjezdněna ulice Lidická. Velké náměstí zůstává v režimu předčasného užívání.
REKLAMA